İdari Yargıda Karar Düzeltme Talebi

Kararın düzeltilmesi talebine konu olabilecek kararlar: Danıştay Dava Daireleri ve idari veya Vergi dava Daireleri Genel Kurumlarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlardır. Bu husus 2577 SK.nun 54. maddesinin 1. bendinde belirtilmekle metideki "temyiz üzerine verilen kararlar ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerin verdikleri kararlar" şeklindeki ibare, maddeye 5.4.1990 …

Borçlar Yasası’ndaki hak düşürücü süreler

18 sayılı BK.m.21'de aşırı yararlanma (gabin) sonucunu doğrudan sözleşmeyi bozma süresi, m.31'deki hata ve hile nedeniyle ya da korkutma (ikrah) etkisiyle yapılan sözleşmeleri bozma ve verileni geri istem süreleri, m.198 ve 199'daki alıcının satılandaki sakatlığı bildirime süreleri (nitelikleri madde metninde açıkça belirtilmemiş ise de) zaman aşımı süreleri değil "hak düşürücü" sürelerdir. 6098 sayılı yeni TBK'nun …

İdari Dava Açılması

İdari Dava Hangi İşlere Karşı Açılır? İdarenin hukuka aykırı olarak gerçekleştirildiği iş ve işlemlerin iptali ve uğranılan zararın tazmini için açılır. Dava açılması için ilgili işin idare (bir kamu kurumu) tarafından yapılmış olması gerekir. Ayrıca bu işlemin kesin olarak tamamlanmış olması gerekir. Eğer idari işlem devam ediyorsa, başka bir makamın onayına ihtiyaç varsa, veya verilen …