Malın Yağma Edilmesi Suçu ve Cezası

Yağma (GASP) Suçu Nedir? (TCK 148- 149) Yağma Suçu " Gasp suçu", mağdur edilen kimsenin o malın zilyeti olması gerekir. ZİLYET NEDİR? Bir malın sahibi olmak, daha net bir ifade ile o mal üzerinde fiili hakimiyet sahibi olmak anlamına gelir. "cebir" veya "tehdit" kullanılarak alınmasıyla oluşur. TCK'nın 148. ve 150. maddeleri arasında düzenlenen yağma suçu, …

Karşılıksız Çek Suçları “Kast” ile mi “Taksir” ile mi işlenir?

Karşılıksız çek suçları "Kast" ile mi "Taksir" ile mi, yoksa hem taksi, hem de kast ile, yani her ikisi ile de işlenebilen bir suç mudur? Karşılıksız çek suçları Kast ile işlenebilir. 5941 sayılı yasanın genel gerekçesinde karşılıksız çek suçlarının objektif suç olmayacağı açıkça, hiçbir tereddüt e yer bırakmayacak biçimde yazılmıştır. Yasa koyucunun açık isteğine ve …

Çek Kayboldu?

Çek Kaybedilirse Ne Yapmalı? Çek ticari ilişkilerde borç ödemek amacıyla kullanılan kambiyo senetlerden biridir. Peki çek kaybedilirse ne yapılır? Bankalar çek olarak kullanılmak üzere çek defteri çıkarmaktadır. Sadece müşterilerine verdikleri bu çek defterlerindeki yapraklar çek olarak kullanılabilmektedir. Çek kişi adına yazılabileceği gibi, hamiline şeklinde de yazılabilmektedir. "Hamiline" şeklinde yazılan çekler elinde bulunan kişi tarafından havale ödemesi …

ÖDENMEYEN SENETLER NASIL TAHSİL EDİLİR?

Ödenmeyen Senetler Nasıl Tahsil Edilir? Ödenmeyen senetler nasıl tahsil edilir? sorusuna vadesi gelmiş olmasına rağmen senedi ödenmemiş olan kimselerin en çok merak ettiği konudur. Senet, vadesi gelmiş olduğu halde borçlu tarafından ödenmemiş ise bu durumda alacaklı kişinin başvurabileceği birden çok yol mevcuttur. Bu sebeple de ödenmeyen senetlerin tahsili ihtimali yükselmektedir. Vadesi gelmiş olduğu halde senedin …

Gürültü Yapmak Suç Mu?

Kabahatler Kanunu'nun "GÜRÜLTÜ" başlıklı 36. maddesine göre; "(1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, 50tl idari para cezası verilir. (2) Bu fiilin bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye 1000tl - 5000tl arasında idari para cezası verilir. (3) Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına kolluk …

Haksız Tutuklama Tazminat Davası

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası Nedir? Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davası, haksız koruma tedbirleri nedeniyle Maliye Hazinesi aleyhine, yani devlete karşı açılan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 141. maddesinde düzenlenen bir tazminat davasıdır. Uygulamada herhangi bir suçun soruşturma veya kovuşturulması aşamasında genellikle koruma tedbirlerine başvurulmaktadır. Koruma tedbirlerinin kişiyi mağdur ettiği durumlarda yasa koyucu kişiye tazminat …

Çekin Zayi Sebebiyle İptal Davası

Çekin İrade Dışında Sebeplerle Elden Çıkması Çekin keşidecinin elinde iken kaybolması Çeki keşide eden ve imzalayan kişi çeki kaybetmişse, bu çek için öncelikle ödemeden men yoluna tercih etmelidir. Türk Ticaret Kanunu madde 757 uyarınca; MADDE 757-(1) İradesi dışında poliçe elinden çıkan kişi, ödeme veya hamilin yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesinden, muhatabın poliçeyi ödemekten men edilmesini …

Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit suçu trafikte olsun iş hayatında olsun belki de günlük hayatımızda karşımıza en sık çıkan suç tiplerinden birisidir. Bu kadar yaygın olan bir suç tipinin pek tabi ki birçok farklı cezai yaptırımı mevcuttur. Bu durumun da bir sonucu olarak halkın büyük çoğunluğunda bir kafa karışıklığı yaratmış olacak ki hemen hemen her gün tehdit suçu ve …

Vergi Cezasına İtiraz Dilekçesi

Vergi Borcuna/Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği VERGİ DİLEKÇESİİndir I-DAVA KONUSU: .....Vergi Dairesi Müdürlüğü, Vergi Müfettişi tarafından düzenlenen .........tarih ve ............. sayılı Vergi Tekniği Raporunu esas alarak ............ tarih ........... nolu Takdir Komisyonu kararı ile adımıza, yukarıda belirtilen miktarda Katma Değer Vergisi re'sen salınmış, salınan vergilere ek olarak vergi ziyaı cezası ödenmesi talep edilmiştir. Yukarıda belirtilen vergi/ceza …

Vergi Hataları Nedir?

Vergi Hatasının Düzeltilmesi Nedir? Vergi Hatası; vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden, haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır (Vergi Usul Kanunu -VUK* m.116.) Vergi hatasının düzeltilmesi ise, yargı yoluna gidilmeksizin vergi hatalarının mükellefin başvurusu üzerine veya kendiliğinden vergi dairesi tarafından idari bir şekilde düzeltilmesidir. Vergi Hataları Nelerdir ? Vergi Usul …