Borçlar Yasası’ndaki hak düşürücü süreler

18 sayılı BK.m.21'de aşırı yararlanma (gabin) sonucunu doğrudan sözleşmeyi bozma süresi, m.31'deki hata ve hile nedeniyle ya da korkutma (ikrah) etkisiyle yapılan sözleşmeleri bozma ve verileni geri istem süreleri, m.198 ve 199'daki alıcının satılandaki sakatlığı bildirime süreleri (nitelikleri madde metninde açıkça belirtilmemiş ise de) zaman aşımı süreleri değil "hak düşürücü" sürelerdir. 6098 sayılı yeni TBK'nun …